Dorpslijst Langenboom

 ACTUELE INFORMATIE

De raadsperiode 2014 - 2018

Het is de Dorpslijst na jaren lang pleiten voor verlaging van de Afvalstoffenheffing en een te hoge OZB eindelijk gelukt om de coalitie hiervan te overtuigen. Vele jaren hebben de raadsleden van de Dorpslijst hierbij de begroting op aangedrongen.

We zijn als Dorpslijst trots dat de afvalstoffen heffing in 2018 verlaagd is en dat de OZB niet verhoogd is.

De aanhouder wint uiteindelijk!

Als Dorpslijst hebben wij ons ingezet voor blijvende subsidies voor het verenigingsleven.De herziening van het subsidiebeleid is voor 90% gelukt. Wij hebben hier als Dorpslijst actief aan meegewerkt.

Bij de doorrekening van alles wat uiteindelijk bedacht was, werd vlak voor de behandeling in de Raad, duidelijk dat een behoorlijk aantal verenigingen en partijen er flink op achter- of vooruit zou gaan. Dat is wat ons betreft niet de gewenste uitwerking van het beleid. Dus toch nog een bezuiniging.

De muziekverenigingen leveren ruim 3000 euro in terwijl zij in de afgelopen jaren zelf geïnvesteerd hebben in nauwere samenwerking en opleiding voor jonge muzikanten. De muziekverenigingen hebben een belangrijke functie in de gemeenschap, wat is een sinterklaasintocht zonder muziek? Denk aan de jaarlijkse concerten van Amicitia, Ons Genoegen en Sint Willibrord en niet te vergeten de muzikale ondersteuning bij de Dodenherdenking.

De verenigingen sturen hiervoor geen rekening, terwijl zij wel degelijk kosten maken.

Een aantal vrouwenverenigingen zien hun subsidie volledig verdwijnen. Wat ons betreft onterecht. Zij organiseren activiteiten om vereenzaming te voorkomen en mensen betrokken te houden bij de gemeenschap. Iets wat door het CDA en de Dorpslijst Langenboom zeer gewaardeerd wordt. Voorbeeld: als zulke verenigingen twee mensen buiten een hulpverleningstraject kunnen houden, brengt dat meer geld op dan wat een paar jaar subsidie kost. Vorige week hoorden we nog dat er teveel geld uitgegeven wordt aan de dure zorginstellingen. Volgens de geleerden zouden we meer moeten investeren in het informele, lokale netwerk in plaats van de duurdere instellingen.

De oplossing ligt bijna op straat!

Hetzelfde geldt voor vrijwel alle verenigingen in onze gemeente; Onze gemeente staat in de regio bekend als een gemeente met een rijk verenigingsleven. Iets waar wij trots op zijn. Wij betwijfelen of het nieuwe subsidiebeleid met alle aanvullende regels wel echt duidelijker is dan het oude beleid.

Zowel de Dorpslijst als het CDA heeft al jarenlang de opvatting dat ons verenigingsleven het cement van de samenleving is.
Wij ‘roepen’ ook al jaren dat de sociale infrastructuur van onze gemeente ons grootste kapitaal is.

Bij de behandeling van het nieuwe subsidiestelsel hebben wij dan ook tegen gestemd.

Wij willen de bezuinigingen in de nieuwe raadsperiode corrigeren!

Als Dorpslijst Langenboom hebben we namens de gemeente Mill en Sint Hubert zitting gehad in het regieteam. We hebben ons daarin samen met raadsleden uit de Land van Cuijk gemeentes gewerkt aan het mede opzetten van de 12 projecten, waaronder breedband, toerisme, één bedrijfsloket.
Het onderzoek naar Eén Land van Cuijk werd ook begeleid door het Regieteam. Het project Breedband zou nooit gelukt zijn zonder de inzet van alle ambassadeurs, de kracht en de grootte van de vijf gemeentes .We zien dat projecten waarbij de burgers betrokken zijn tot succes hebben geleid. Dit blijven we stimuleren!

Sterke dorpen blijft een speerpunt. Lokaal wat lokaal kan!

Sinds 2014 werken Mill en Sint Hubert, Cuijk en Grave samen in één ambtelijke organisatie. Dit was nodig omdat we als kleine gemeente te weinig kennis en kunde hadden om de taken uit te voeren.Wat we gezien hebben is dat de drie gemeenteraden en gemeentebesturen alle drie net iets andere besluiten namen, waardoor de efficiëntie niet helemaal gelukt is.

Wat we zien is dat de rijksoverheid steeds meer taken en verantwoordelijkheden over heeft gedragen naar de gemeentes, denk hierbij aan de alle veranderingen op het sociale domein.Voor de komende jaren komen er nog meer taken en verantwoordelijkheden op ons af. Dit kunnen we niet meer alleen.

Voor het sociale domein werken we vanaf 2018 samen in het Land van Cuijk, gewoon omdat we het alleen niet meer kunnen en samen kwaliteit aan onze inwoners kunnen leveren.De omgeving om ons heen verandert. Samen kunnen we de taken aan.

De fractie van de Dorpslijst Langenboom